Vylúčenie zodpovednosti

Nezodpovedáme za žiadne priame alebo nepriame, materiálne alebo morálne škody akéhokoľvek druhu, okrem iného vrátane poškodenia dobrého mena, zastavenia prác, zlyhania alebo nesprávneho fungovania počítača/systému, straty alebo kompromitácie údajov alebo akejkoľvek škody obchodnej povahy a to aj v prípade, ak bol zákazník na možnosť takejto škody upozornený.

Disclaimer

We shall not be liable for any direct or indirect, material or moral damages of any kind, including, but not limited to, damage to reputation, work stoppage, computer/system failure or malfunction, loss or compromise of data or any damages of a commercial nature, even if the customer has been advised of the possibility of such damages.

Haftungsausschluß

Wir haften nicht für direkte oder indirekte, materielle oder moralische Schäden jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Rufschädigung, Arbeitsunterbrechung, Computer-/Systemausfall oder -störung, Datenverlust oder -kompromittierung oder jegliche Schäden kommerzieller Art, selbst wenn der Kunde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.